Les dades personals facilitades seran tractades per Doctora Isabel Lloret Puig amb la finalitat, de prestar-li els serveis sanitaris sol·licitats així com per a les gestions administratives necessàries pròpies del procés assistencial amb la base jurídica del consentiment i de l’article 9 del RGPD per ser necessari pel diagnòstic mèdic o prestació d’assistència de tipus sanitari per un professional subjecte a l’obligació de secret professional.

Les seves dades podran seran comunicades a les entitats asseguradores,  Servei Català de la Salut o altres entitats pagadores en el seu cas, amb la finalitat de la realització de proves diagnòstiques i/o intervencions quirúrgiques que calgui efectuar al llarg del procés assistencial ,i per a l’abonament per part d’aquestes de les despeses i honoraris de l’atenció sanitària i per remetre, quan s’escaigui, els informes  assistencials relacionats amb la cobertura assegurada.

Les dades de salut es conservaran durant 15 anys des de la seva alta del procés assistencial en virtut de la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica i en tot cas durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: NIF: 46111877M, ADREÇA: C/Rossello 148, pral 1 08036 Barcelona per correu postal o per email INDICAR ADREÇA EXCERCICI DRETS. En qualsevol cas, haurà d’aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. Pot, també, presentar reclamació davant de l’ Agencia Española de Protección de Datos.

Nuestra clínica vuelve a su horario habitual, reserva tu visita llamando al 934 53 21 63.

Hemos incorporado todos los protocolos y medidas de seguridad necesarios para garantizar la seguridad de nuestros pacientes.